سازمان های مردم نهاد در مقابله با کرونا ویروس راهنمای عملیاتی را ارائه داده اند که این راهنما به صورت فایل در سایت قرار داده شده است. 

دانلود فایل راهنمای عملیاتی 

سازمان های مردم نهاد و خیریه تبریز

منتظر مشارکت و حمایت شما هستیم