عملیات کیله کردن برنج و عدس و تهیه بسته های معیشتی _ بهداشتی برای اقشار آسیب پذیر و روز مزد جامعه مان تا برای تهیه معیشت هر روزشان، مجبور به ترک خانه نشوند.
کمیته حرکت مردمی تا محو کرونا (حمتاک )

 

 

منتظر مشارکت و حمایت شما هستیم