ارائه گزارش فعالیت های حمتاک (حرکت مردمی تا محو کرونا) به صورت فایل ارائه شده است. 

دانلود فایل

منتظر مشارکت و حمایت شما هستیم