آغاز هم اندیشی اساتید، سازمان های مردم نهاد، خیرین و موسسات خیریه برای انتخاب معیارهای انتخاب خیرین و شیوه جلب مشارکت سمن ها و خیرین در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 

دیدگاه کاربران

Attachments

0

دیدگاه ها

منتظر مشارکت و حمایت شما هستیم