فرم عضویت

از کلیه افراد داوطلب خواهشمندیم تا این فرم را به دقت تکمیل نمایند. این فرم پس از تکمیل توسط داوطلبین برای بررسی به واحد نیروی انسانی تحویل داده می شود و بسته به توانایی و علاقه مندی افراد داوطلب و نیازهای موجود در بخش های مختلف از آنان دعوت به همکاری در فعالیت های داوطلبانه جمعیت می گردد.
لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید
لطفا سن خود را وارد نمایید
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید
لطفا رشته تحصیلی خود را وارد نمایید
لطفا نام دانشگاه خود را وارد نمایید
Invalid Input
لطفا تلفن همراه خود را وارد نمایید
Invalid Input
لطفا آدرس خود را وارد نمایید
Invalid Input
Invalid Input
کد امنیتی
لطفا عبارت را عینا وارد نمایید
منتظر مشارکت و حمایت شما هستیم